POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.inn.com.pl

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.
Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie Internetowym jest firma INN Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu,41-811, ul. Lubuska 21A, nr KRS: 0000112807, NIP: 6411736622, REGON: 273141246, zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług firmy INN Sp. z o.o. oraz z usług innych podmiotów z firmą powiązanych, zarówno osobowo, jak i kapitałowo poprzez Serwis Internetowy. Firmy powiązane kapitałowo i osobowo, to: - INN Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, 41-811, ul. Lubuska 21a, Nr KRS 0000504607, NIP 6482770738, REGON: 243533656; - INN International Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej, 43-300, ul. Krasińskiego 22/3, Nr KRS: 0000615025, NIP: 5472160570, REGON: 364302897.
 4. Dane osobowe zbierane przez firmę za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 6. W przypadku osób, które odwiedzają Serwis, ale nie są Użytkownikami, postanowienia Polityki Prywatności stosuje się zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją dostępną w Serwisie. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację warunków.
 7. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używamy jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji na etapie rejestracji, logowania, korzystanie z aplikacji (SSL).
 8. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych, adres e-mail: daneosobowe@inn.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.


Kategorie danych, które przetwarzamy
Przetwarzamy dane, które podaje Użytkownik Serwisu np. w ramach formularzy, okien dostępnych w naszych usługach, sondach, ankietach czy badaniach. Są to dane ogólnodostępne, niezbędne do udostępnienia usług naszej firmy, takie jak jej podstawowe dane identyfikacyjne: adres e-mail, imię i nazwisko, płeć, miasto, nr telefonu, organizacja pracy, stanowisko służbowe.
Dane są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Przetwarzamy też dane, który Użytkownik pozostawia w ramach poruszania się po naszych usługach, aplikacjach i treściach reklamowych. Jest to niezbędne do świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną w szczególności z uwagi na konieczność dopasowania wszelkiego rodzaju treści do zainteresowanych Użytkowników i umożliwienia im bezpiecznego i optymalnego korzystania z naszych usług.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na rzecz Użytkownika uniemożliwi ich świadczenie.

Przetwarzamy dane osobowe zapisane między innymi w plikach cookies instalowanych na naszej witrynie i aplikacji.


Cele i postawy przetwarzania
Firma INN sp. z o.o. jako Administrator Danych Osobowych jest podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych Użytkowników. Dane wykorzystujemy do celów handlowych lub usługowych w celu zawarcia umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Użytkowników z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Również, w celu oferowania Użytkownikom przez nas bezpośrednio produktów i usług, w tym dobierania ich pod kątem ich potrzeb (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO), czy w celu oferowania im bezpośrednio produktów i usług firm z nami współpracujących (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO), czy badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto, w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Ostatecznie to, w jakich celach przetwarzamy dane osobowe, zależy od zgody Użytkownika lub naszej wzajemnej relacji prawnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


Odbiorcy danych
Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe uczestniczącym w realizacji zlecenia, podwykonawcami – podmiotom współpracującym, którzy przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie jego na zlecenie.
Ponadto udostępniane może nastąpić innym podmiotom, uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa do uzyskania danych osobowych, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ na odpowiedniej podstawie prawnej.


Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy danych Użytkownika poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Zapewniamy, że w przypadku zaistnienia konieczności – jedynie, jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług lub jeżeli będzie to warunkowane inną ważną postawą prawną - przekazania danych do państwa trzeciego, które nie zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych Użytkownika oraz że nie zapewnimy odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, wystąpimy do Użytkownika z wnioskiem o wyrażenie zgody na takie przekazanie, po uprzednim wskazaniu celu oraz zakresu przekazania danych.


Okres przechowywania danych
Dane Użytkownika pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia.
Dane Użytkownika pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
Podstawowe dane kontaktowe Użytkownika przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż Użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofa zgodę, jeśli przetwarzaliśmy na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.


Wtyczki społecznościowe
Wykorzystujemy technologie takie, jak wtyczki portali społecznościowych (Facebook) dzięki, którym dostawcy i inni użytkownicy usług społecznościowych mogą uzyskać dostęp do danych Użytkownika. Na naszych witrynach znajdują się przyciski „Lubię to” i „Rekomenduj/Podziel” są powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach jest umieszczony kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając tych przycisków Użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady prywatności firmy Facebook, z którymi można się zapoznać na stronie http://pl-pl.facebook.com/help/cookies


Prawa Użytkownika

 1. Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz do otrzymania kopii
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach)
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  6. prawo do przenoszenia danych
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
  8. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  9. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
    
 2. Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie jego zgody może dodatkowo skorzystać z poniższego prawa:
  1. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
    
 3. Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) może dodatkowo skorzystać z poniższego prawa:
  1. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
    
 4. Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, może dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
  1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu dane Użytkownika nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec Użytkownika interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
    
 5. W celu skorzystania z powyższych praw należy się skontaktować z Administratorem.
   
 6. Jednocześnie jako Administrator zapewniamy, że:
  1. dane Użytkownika uzyskaliśmy ze strony internetowej jego firmy lub innego publicznego, ogólnodostępnego źródła informacji;
  2. nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa;
  3. nie sprzedajemy danych osobowych jakimkolwiek podmiotom;
  4. przetwarzamy dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

 


 

Informacja o „cookies”

Pliki cookies są to pliki, które należy rozumieć jako dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, mające przeznaczenie do korzystania ze stronu www. Pliki cookies pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika oraz na poprawne wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do indywidualnych preferencji Użytkownika. Zazwyczaj pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cookies stosowane są w celu dostosowania zawartości strony www do preferencji Użytkownika oraz do optymalizacji korzystania ze stron. Pliki, te są również używane w celu tworzenia anonimowych statystyk – pozwalają one zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

Korzystamy z Google Analytics – usługi udostępnianej przez Google, która umożliwia analizę oglądalności witryny internetowej. Google Analytics wykorzystuje cookies w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu w jaki użytkownik z niej korzysta. Więcej szczegółów na temat wykorzystania cookies przez Google Analytics znajdziesz w polityce prywatności Google Analytics.

Z uwagi na czas życia cookies wykorzystujemy dwa rodzaje plików:

 1. Sesyjne – pliki tymczasowe, pozostają na urządzeniu Użytkownika, do czasu wylogowania się ze strony lub wyłączenia oprogramowania;
 2. Stałe – pliki pozostające na urządzeniach na czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Dane te są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Oprogramowanie domyślne pozwalana umieszczenie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik może zmienić te ustawienia w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Polityka dotycząca plików cookies odnosi się do stron internetowych pod domeną www.inn.com.pl.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników poprzez zamieszenie w naszej witrynie ich nowej wersji.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: daneosobowe@inn.com.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji: 07/03/2020.